• Stenbråtenmetoden Teori- og veiledningsbok

Stenbråtenmetoden Teori- og veiledningsbok

Teori- og veiledningsboken består av to deler, en teoridel og en praksisdel. Teoriedelen er skrevet av Sven Lindbäck og gir en solid innføring i det teoretiske grunnlaget for metodene som benyttes i Stenbråtenmodellen. Forfatteren gjennomgår betydningen av kognitive funksjoner og begrensninger i disse, og ser hvilke praktiske tilnærminger som benyttes for å bygge opp under ressurser og kompensere for begrensinger. 

Forfatteren presenter to ulike modeller som tar utgangspunkt generell læringsteori og i eksperimentelle undersøkelser av de ulike delkomponentene i leseprosessen. Videre viser han hvordan språklige, ortografiske og semantiske ferdigheter er gjensidig avhengig av hverandre når en ny leser skal utvikle gode leseferdigheter. Teoridelen munner ut i et forsøk på å vise hvordan disse modellene kan forklare sentrale fenomener som er avdekket om leseprosessen og leseutviklingen, samt peke på hvilke konsekvenser dette får for de tiltakene skolen bør sette inn i ordinær begynneropplæring. Det legges vekt på Stenbråtenmetoden som en god ramme for å utarbeide tiltak som er rettet mot elever som ikke kommer i gang med, eller som stagnerer i, leseutviklingen. 

Praksisdelen fungerer som en manual for lærerne i gjennomføringen av undervisningen. Her blir mål, innhold, fremgangsmåter og arbeidsmåter bli beskrevet i detalj, i oppsatt rekkefølge. De ulike beskrivelsene vil følge læringsmålene i Lesetrappa, og hver del gir en fullstendig beskrivelse av innholdet i hvert mål. Praksisdelen tilbyr dessuten nyttige beskrivelser av hvordan lærerne bør arbeide og tenke når de jobber med begynneropplæringen i lesing. Disse begrunnelsene vil alltid være relatert til temaer i teoridelen.

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse.

I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lesehefter og skrivehefter.Tittel: Stenbråtenmetoden Teori- og veiledningsbok

ISBN: 9788275226752

  • Pris

    kr 375,00

Målform

Antall
Beslektede produkter

Stenbråtenmetoden Lesekofferten

Stenbråtenmetoden Lesekofferten

Materialkofferten, eller Lesekofferten, er hjertet i Stenbråtenmetoden. Kofferten inneholder al..

Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 2

Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 2

TO-LYDSORD • (KV / VK)Heftet for trinn 2 på lesetrappa inneholder øveord med to lyder (KV / VK). Lik..

Stenbråtenmetoden Skriveøvelser 1-2

Stenbråtenmetoden Skriveøvelser 1-2

Skriveøvelsene skal sammen med lesing føre til at det ortografiske mønsteret blir styrket. Lydkombin..

Stenbråtenmetoden Alfabetkort, sett á 10

Stenbråtenmetoden Alfabetkort, sett á 10

Alfabetkortene brukes til bokstavlotto-øvelsen på trinn 1 på Lesetrappa. Kortene er perforerte. Leve..

Nøkkelord: stenbråtenmetoden, norsk, barnetrinn, grunnskole