Med lesing som mål?

Symbolutgavene av Tuba Luba er tilrettelagt for en elevgruppe som i utgangspunktet har behov for stor grad av tilrettelegging. Innen denne gruppen finnes variasjon i elevens forutsetninger når verket tas i bruk. Noen elever har erfaring med symboler og noen kan også ha begynt å utvikle leseferdigheter. Andre elever har lite eller ingen erfaring med symbolsystemer eller lesing. Ambisjonsnivået for den enkelte elev, vil også være ulikt. For noen er det eller viser det seg at lesing av tekst blir et mål for undervisningen, mens det for andre vil være et mål i seg selv å kunne benytte symbolene som et kommunikasjonsredskap og formidlingsmedium.

For å legge optimalt til rette for eleven, skal det på et tidlig tidspunkt kartlegges hvilket nivå han eller hun befinner seg på. Denne målgruppedifferensieringen, tar sikte på å angi hvilket erfaringsnivå eleven har med tekst og symboler, elevens kapasitet til å lære og dernest hvilket nivå undervisningen skal sikte mot. Sikter dere mot at eleven skal kunne tilegne mening gjennom symboler eller er lesenivå målet for undervisningen?

Målgrupper

Elevene som bruker eller skal bruke Tuba Luba ASK kan – litt enkelt – deles inn i fire ulike målgrupper:

  1. Elever som primært bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, og ikke kan avkode tekst.
  2. Elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, men som skal lære seg å lese tekst.
  3. Elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon og kan lese tekst.
  4. Elever som ikke bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, men som har språkvansker og behov for støtte til begrepsforståelse.

Det er ikke slik at en elev nødvendigvis vil tilhøre en av disse kategoriene permanent. En ASK-bruker utvikler sine ferdigheter med tiden og kan for eksempel gå fra målgruppe 1 til målgruppe 2. Valg ved bruk av læringsressursen forutsetter at man tenker gjennom målsetninger for sin elev og nøye kartlegger elevens utvikling.

Målgruppe 1

En av målgruppene for symbolbøkene er elever som kan tilegne seg mening gjennom å lese symboler. Symbolene er derfor tilpasset teksten med tanke på at eleven skal ha mulighet til å tilegne seg mening ved å lese symbolene alene, uten å måtte forstå teksten skrevet med bokstaver. Vår erfaring er at det finnes mange innganger til lesing, og at man som ASK-bruker sjelden får lest lengre tekster. Dersom eleven kjenner de fleste symbolene, vil mye av teksten gi mening, samtidig som teksten blir lest opp. Det kan bli lettere å lære seg nye symboler, noe som også kan bidra til et større ordforråd. For de fleste elevene i denne gruppen må noe av teksten tilpasses.

Målgruppe 2 og 3

For elever som bruker ASK fra får, men som nå skal lære seg å lese (eller allerede kan lese litt), er det behov for å tilpasse materialet opp mot elevens ferdigheter og bruke tekstene. Det kan innebære at eleven skal lese enkelte av de lette og kjente ordene uten symbolstøtte, mens man lar symbolet bli stående som støtte til lange og vanskelige ord som er nye for eleven. I de trykte bøkene, kan du dekke symboler med lapper eller korrekturlakk, men du i de digitale utgavene har mulighet til å skru symboler helt av og bare ha tekst.

Bøkene for 1.-2. trinn er bygd opp slik at ASK-eleven skal øve seg på å lytte ut lyd og bli kjent med bokstavene. Målet er at eleven skal lære seg å lese. Hvis en elev kan lese, kan de gjerne bruke originalmaterialet til Tuba Luba, og for eksempel bruke tematavlene for å kommunisere om innholdet i tekstene.

Målgruppe 4

Elever som kan avkode tekst, men som har problemer med å forstå hva ordene betyr, kan bruke materialet som støtte til begrepsforståelsen. Språkforståelsesvansker kan for eksempel bunne i at man ikke har norsk som morsmål, eller som følge av en utviklingsforstyrrelse. Denne gruppen kan ha nytte av symbolisert tekst for å lære seg innholdet i begrepene. Her bør man også tilpasse etter hvert som eleven lærer seg innholdet i de ulike begrepene, og deretter fjerne symboler eleven har lært slik at personen kan lese teksten i sin helhet.

Valg av symbolversjon

Tuba Luba ASK er tilpasset med Pictogram og Widgit-symboler. Det er viktig at opplæringsansvarlig velger det symbolsystemet som er likt eller nærliggende elevens eget kommunikasjonsmateriell. Når det er sagt, er det også slik at ingen symbolbrukere er like. Det er viktig å kartlegge hvilket system som er mest hensiktsmessig å velge ut fra elevens forutsetninger, dersom han/hun ikke har brukt symboler før.

Pictogram

Pictogram er enkle symboler i svart/hvitt med få detaljer. Symbolene betegnes som ikone, da de har tydelige likhetstrekk med virkeligheten. Symbolene er enkle, tydelige og lett avlesbare for lesere med behov for denne typen tilrettelegging. Symbolbanken for Pictogram har et begrenset innhold, og derfor har Tuba Luba ASK med Pictogram blitt supplert med enkelte Widgit-symboler. For elever som ikke har brukt symboler før og for voksne mennesker kan det være nærliggende å velge Pictogrammer. Bøkene for 4. trinn er ikke symbolisert med Pictogram. De har opprinnelig ingen grammatiske markører, men vi har lagt til markører i tid for verbene «være» og «ha».

Widgit-symboler

Widgit-symboler (Widgit Literacy Symbols) er et symbolsystem som består av ca. 12.000 symboler. Symbolene kommer både med og uten farge og har markører som indikerer symbolets grammatiske form. I tilretteleggingen av Tuba Luba med Widgit-symboler har vi valgt å gjengi symbolene med farge, vi symboliserer alle ordene og indikerer grammatisk form. Dette har vi valgt vel vitende om at enkelte kan trenge andre tilpasninger av materialet. Dersom eleven er en avansert symbolbruker og kan lese av små markører som tidsbestemthet og bestemt/ubestemt form, kan Widgit-symboler være nærliggende å velge. Symbolsettet gir stort rom for meningsvariasjon, de er farge- og detaljrike.

Lærerveiledning til Tuba Lua